Názov spoločnosti : LUMADO, s.ro.

Adresa : Pod Hájom 1362/154

018 41 Dubnica nad Váhom

Štát : Slovenská republika

IČO : 50 143 824

Mail : bpro@poruban.sk

 

Zásady ochrany osobných údajov

V súvislosti s implementáciou Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a novelizáciou zákona č.18 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 25.5.2018, spoločnosť LUMADO, s.r.o. informuje svojich odberateľov, dodávateľov,  partnerské a zmluvné organizácie o skutočnostiach týkajúcich sa spracovania osobných údajov. Informácie sú predložené formou zodpovedania na príslušné otázky týkajúce sa získavania, spracovania, archivácie a výmazu údajov v zmysle zákona. Spoločnosť LUMADO, s.r.o., si kladie za cieľ chrániť Vaše osobné údaje a preto s nimi nakladáme s náležitou starostlivosťou a v súlade s našimi povinnosťami, ktoré vyplývajú zo zákona. Preto sme vypracovali Zásady ochrany osobných údajov, ktoré stanovujú typy osobných údajov, ktoré o Vás máme. Ďalej vysvetľujú akým spôsobom a prečo získavame a využívame vaše osobné údaje. Objasňujú kedy a prečo ich zdieľame s iným firmami a taktiež vysvetľujú práva a možnosti, ktoré máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi.
1.Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť LUMADO, s.r.o., Pod Hájom 1362/154, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO : 50 143 824, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel : Sro, Vložka číslo: 34396/R.

2. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a na aký účel sú použité?

Osobné údaje sú spracované na nasledujúce účely:
·         Vypracovanie ponuky, prijatie ponuky, prijatý alebo vydaný dopyt
·         Nákup tovaru formou objednávky – prijaté a vydané objednávky, faktúry
·         Dodanie tovaru
·         Informovanie o stave realizácie zákazky
·         Riešenie reklamácií
·         Uzatvorenie zmluvy

Právne základy, pre ktoré zhromažďujeme, používame, prenášame alebo zverejňujeme vaše osobné údaje, zahŕňajú zmluvná povinnosť, plnenie obchodných podmienok, marketingové aktivity a informovanie, obchodné záujmy, dodržiavanie zákonnej povinnosti a ochrana informácií.

3.Aké osobné údaje spracúvame?

Pri nezáväznom dopyte získavame údaje: identifikačné obchodné údaje o firme, ktorá ponuku dopytuje, kontaktná osoba (-y), e-mail a telefonický kontakt na tieto osoby.

Pri objednaní tovaru / uzatvorenie zmluvy prevádzkovateľ zhromažďuje nasledovné informácie: identifikačné údaje o firme, ktorá tovar alebo službu objednáva, kontaktná osoba (-y), e-mail a telefonický kontakt na tieto osoby, všetky potrebné náležitosti o objednanom tovare, zákonné fakturačné údaje, platobné informácie, informácie o dodaní tovaru. Pri fyzickej osobe /v rámci škôl/ zhromažďujeme meno, adresu, telefónne číslo, názov školy, zoznam žiakov v konkrétnej triede, zoznam dotknutých vyučujúcich. Objednávateľ pri zadaní objednávky prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré poskytuje prevádzkovateľovi nadobudol zákonným spôsobom. Prevádzkovateľ nezodpovedá za osobné údaje, ktoré objednávateľ nezískal legitímne. Objednávateľ vyhotovením objednávky si je vedomý svojich práv a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Zároveň na poskytnutie zákazníckej podpory prevádzkovateľ zhromažďuje nasledovné informácie : informovanie o stave zákazky, riešenie reklamácií a vyjadrenie o reklamačnom konaní.

4.Kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov dotknutej osoby :

Základné identifikačné a kontaktné údaje dotknutých osôb slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácií dotknutých osôb.

Meno, priezvisko, adresa trvalého bydlisko a/alebo iná adresa fyzickej osoby (korešpondenčná adresa, adresa pre doručovanie do zahraničia a pod.) PSČ, telefónne číslo a/alebo telefónne čísla, e-mail.

Informácie o bankovom spojení dotknutej osoby

Údaje o bankovom spojení (číslo bankového účtu v národnom formáte a formáte IBAN)

5.Korešpondencia a iná komunikácia s dotknutou osobou

Obsah všetkej korešpondencie a inej komunikácie s dotknutou osobou a inými tretími osobami, ak je možné ju dohľadať podľa osobných údajov dotknutej osoby v rámci jednotlivých informačných systémov prevádzkovateľa, spĺňa bezpečnostné opatrenia, tak aby bola zachovaná dôvera a integrita.. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby len nevyhnutnú dobu uvedenú v interných predpisov. Po uplynutí stanovenej lehoty a naplnenia účelu spracovávania osobných údajov dotknutých osôb, sú osobné údaje vymazané z elektronických prostriedkov. Osobné údaje v papierovej forme sú zoskartované.

6.Účely a právne základy spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje len na stanovený účel, v rozsahu a počas doby nevyhnutnej na plnenie tohto stanoveného účelu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov môže byť jedna z nižšie uvedených skutočností :

 1. Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na prijatie predzmluvných opatrení na žiadosť dotknutej osoby,
 2. Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na spoločnosť LUMADO, s.r.o.
 3. Spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby
 4. Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti
 5. Výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený dotknutou osobou pre jeden alebo viac konkrétnych účelov.
 6. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre realizáciu objednávky (v prípade, že právny základom nie je zmluva)
 7. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby sú sprostredkované tretím osobám a to najmä prepravnej spoločnosti a pošte, za účelom doručenia tovaru

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie zákonných povinností spoločnosti LUMADO, s.r.o., plnenie zmluvy a opatrenia pred uzatvorením zmluvy medzi spoločnosťou a dotknutou osobou, ochrana práv a právom chránených záujmov spoločnosti alebo tretích osôb, zvýšenie komfortu dotknutej osoby.

Poskytnutie niektorých osobných údajov dotknutou osobou a ich následné spracúvanie spoločnosťou LUMADO, s.r.o. je zákonnou požiadavkou, ktorú je Prevádzkovateľ povinný splniť. Prevádzkovateľ spracúva vymedzené kategórie osobných údajov najmä na základe Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Vo všetkých uvedených prípadoch má dotknutá osoba buď zákonnú povinnosť vyššie uvedené osobné údaje spoločnosti LUMADO, s.r.o. poskytnúť, alebo zákon upravuje v určitých prípadoch spracúvanie osobných údajov ako zákonné. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne spoločnosti LUMADO požadované osobné údaje, alebo ich spracúvanie bude následne namietať, nie je Prevádzkovateľ povinný príslušný zmluvný vzťah s dotknutou osobou uzavrieť alebo povinný prijať a spracovať objednávku.

7.Otvorenie našej webovej stránky

Účely spracovania údajov/Právne základy:

Pri otvorení našej webovej stránky sa vo vašom koncovom zariadení cez otvorený prehliadač automaticky a bez vášho pričinenia pošle :

 • IP-adresa zapnutého koncového zariadenia,
 • dátum a čas prístupu,
 • meno a URL otvoreného súboru,
 • webová stránka/aplikácia, z ktorej sa uskutočnil prístup (Referrer-URL),
 • vami použitý prehliadač a príp. operačný systém vášho PC s prístupom na internet, ako aj meno vášho  internetového-poskytovateľa
 • na server našej webovej stránky a dočasne uloží do pamäte v takzvanom Log-File na nasledujúce účely:
 • zabezpečenie nerušeného spojenia,
 • zabezpečenie komfortného používania našej webovej stránky/aplikácie,
 • vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému.

8. Kontaktný formulár/E-mailový kontakt/Telefón

Účely spracovania údajov/Právne základy:

S osobnými údajmi, ktoré nám dáte pri vypĺňaní kontaktných formulárov, cez telefón alebo e-mail, budeme samozrejme, zaobchádzať dôverne. Vaše osobné údaje použijeme výlučne na stanovené účely na spracovanie vašej otázky. Právny základ na spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš a súčasne aj váš (oprávnený) záujem na spracovaní týchto osobných údajov vyplýva z cieľa odpovedať na vaše otázky, resp. vyriešiť vzniknuté problémy, a tým si zachovať a podporovať vašu spokojnosť ako zákazníka alebo používateľa našej webovej stránky.

Príjemca/Kategórie príjemcov:

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám zásadne vylučujeme. Vo výnimočných prípadoch (napr. doručenie objednávky) sú osobné údaje spracúvané sprostredkovateľom na základe nášho poverenia. Títo sú však starostlivo vybratí, boli okrem toho z našej strany preverení a zmluvne zaviazaní podľa článku 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

9.Súťaže

Účely spracovania údajov/Právne základy:

Cez náš profil na facebook-u máte možnosť zúčastniť sa na rôznych súťažiach. Pokiaľ v špeciálnych ustanoveniach o ochrane osobných údajov príslušnej súťaže nie je stanovené niečo iné alebo ak nám neudelíte rozsiahly výslovný súhlas, budú vaše osobné údaje získané od vás v rámci účasti na súťaži použité výlučne na realizáciu súťaže (napr. vyhľadanie výhercu, informovanie výhercu, poslanie výhry). Právnym základom na spracovanie osobných údajov v rámci súťaží je zásadne článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

V prípade udelenia súhlasu v rámci súťaže je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov právnym základom na spracovanie osobných údajov, na ktoré je základom váš súhlas. Pokiaľ ste v rámci súťaže udelili súhlas, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Podrobnosti pre tieto prípady sú uvedené v špeciálnych ustanoveniach na ochranu osobných údajov v príslušných súťažiach.

Príjemca/Kategórie príjemcov:

Odovzdanie vašich osobných údajov tretím osobám sa uskutoční iba vtedy, ak je to potrebné na realizáciu súťaže (napr. poslanie výhry cez logistickú spoločnosť). Odovzdanie vašich osobných údajov tretím osobám nad tento rámec zásadne vylučujeme.

Trvanie uloženia do pamäte/Kritériá na stanovenie trvania uloženia:

Po ukončení súťaže a oznámení výhercov budú osobné údaje účastníkov vymazané. Osobné údaje výhercov budú pri vecných výhrach uložené počas trvania zákonných reklamačných nárokov, aby bolo v prípade nedostatku možné vec opraviť alebo vymeniť.

10. Vaše práva ako dotknutej osoby

10.1 Prehľad

Okrem práva na odvolanie vašich nám udelených súhlasov máte pri splnení príslušných zákonných náležitostí k dispozícii nasledujúce práva:

 • právo na informáciu o vašich osobných údajoch uložených u nás podľa článku 15 GDPR a § 21 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na vymazanie vašich osobných údajov uložených u nás podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracovania vašich údajov podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na prenos údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na námietku podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

10.2 Právo na informáciu podľa článku 15 GDPR a § 21 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Podľa článku 15 ods. 1 GDPR a § 21 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov máte právo na požiadanie bezodplatne dostať informáciu o osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené o vašej osobe. Toto obsahuje najmä:

 • účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,
 • kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
 • príjemcovia, resp. kategórie príjemcov, ktorým boli, resp. ešte budú, poskytnuté osobné údaje týkajúce sa vás,
 • plánovaná lehota uloženia osobných údajov týkajúcich sa vás alebo, pokiaľ o tom nie sú možné konkrétne údaje, kritériá na stanovenie lehoty uloženia,
 • existencia práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa vás, právo na obmedzenie spracovania prevádzkovateľom alebo právo námietky proti tomuto spracovaniu,
 • existencia práva na sťažnosť u dozorného orgánu,
 • všetky prístupné informácie o pôvode údajov, pokiaľ osobné údaje nebudú získané od dotknutej osoby,
 • existencia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a § 28 ods. 1 a 4 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a – prinajmenej v týchto prípadoch – zrozumiteľné informácie o použitej logike, ako aj o dopadoch takéhoto spracovania na dotknutú osobu.

Ak sú osobné údaje posielané do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, máte právo byť informovaný o vhodných zárukách podľa článku 46 GDPR a § 48 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v súvislosti s prenosom.

10.3.  Právo na opravu podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo požadovať od nás bezodkladnú opravu vašich nesprávnych osobných údajov. Pri zohľadnení účelov spracovania máte právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov – aj pomocou doplňujúceho vyhlásenia.

10.4.  Právo na výmaz podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo požadovať od nás, aby osobné údaje týkajúce sa vás boli bezodkladne vymazané, pokiaľ sa vyskytne jeden z uvedených dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo iným spôsobom spracované,
 • odvoláte váš súhlas, o ktorý sa opiera spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a už neexistuje žiaden iný právny základ na spracovanie,
 • vznesiete námietku podľa článku 21 ods. 1 alebo ods. 2 GDPR a § 27 ods. 1 alebo ods. 2 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov proti spracovaniu a v prípade článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov neexistujú žiadne nevyhnutné oprávnené záujmy na spracovanie,
 • osobné údaje neboli zákonne spracované,
 • vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti,
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 • Pokiaľ sme osobné údaje uverejnili a sme povinní vymazať ich, vykonáme pri zohľadnení dostupnej technológie a nákladov implementácie primerané opatrenia, aby sme tretie osoby, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje, informovali o tom, že aj od nich požadujete vymazanie všetkých linkov k týmto osobným údajom alebo kópiám, resp. k replikám týchto osobných údajov.

10.5.  Právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracovania, ak bude splnený jeden z nasledujúcich predpokladov:

 • správnosť osobných údajov bude vami spochybnená,
 • spracovanie je protiprávne a vy namiesto vymazania požadujete obmedzenie používania osobných údajov,
 • prevádzkovateľ osobné údaje už viac nepotrebuje na účely spracovania, dotknutá osoba ich však potrebuje na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov,
 • vzniesli ste nárok proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, pokiaľ však ešte nebolo zrejmé, či oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

10.6.  Právo na prenos údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo osobné údaje týkajúce sa vás dostať v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a máte tiež právo tieto údaje odovzdať inému prevádzkovateľovi bez obmedzenia z našej strany, pokiaľ

spracovanie prebieha na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo zo zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) a § 13 ods. 1 písm. b)  zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
spracovanie sa uskutočňuje pomocou automatizovaného postupu.

Pri uplatňovaní vášho práva na prenos údajov máte právo požiadať o to, aby osobné údaje boli priamo poslané od nás inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky vykonateľné.

10.7.  Právo na námietku podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov môže byť proti spracovaniu údajov vznesená námietka z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na vašej strane.

Uvedené všeobecné právo na vznesenie námietky platí pre všetky účely spracovania opísané v Nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f)  zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Na rozdiel od špeciálneho práva na námietku v súvislosti so spracovaním údajov na reklamné účely (porovnaj najmä číslo 5 a 7.6) sme podľa GDPR povinní takéto všeobecné námietky akceptovať iba vtedy, ak nám uvediete na to dôvody nadradeného významu, napr. možné nebezpečenstvo pre život alebo zdravie. Okrem toho existuje možnosť obrátiť sa na dozorný orgán príslušný pre LUMADO, s.r.o. alebo na prevádzkovateľa – LUMADO,s.r.o.

Pri otázkach týkajúcich sa webovej stránky alebo pri uplatňovaní vašich práv pri spracovaní vašich údajov (práva na ochranu osobných údajov) sa môžete obrátiť na: https://bpro.sk/kontakt/.

10.8. Právo na sťažnosť u dozorného orgánu na ochranu osobných údajov

Okrem toho máte kedykoľvek právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu osobných údajov. Môžete sa obrátiť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov tej krajiny, v ktorej máte svoje bydlisko alebo v ktorej má prevádzkovateľ svoje sídlo.